Algemene voorwaarden van advocatenkantoor spera

image_pdfimage_print

Algemene voorwaarden van Spera & Partners

1. Spera & Partners is de handelsnaam van een naamloze vennootschap, die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat en Rechtsanwalt te (doen) oefenen, bij welke uitoefening Spera & Partners zich kan laten bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van opdrachten worden ingeschakeld.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, iedere aanvullende, gewijzigde en/of vervolgopdrachten, die aan Spera & Partners wordt verleend behoudens voor zover bij de totstandkoming van een opdracht schriftelijk in andere zin is overeengekomen.

3. Spera & Partners is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Spera & Partners. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. De plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd is Heerlen en/of Maastricht-Airport en/of Aken en/of Düsseldorf en kan in overleg met de cliënt(e) enkel schriftelijk worden gewijzigd.

5. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening door Spera & Partners de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zoveel mogelijk met de opdrachtgever overleg worden gevoerd, tenzij dit geen uitstel kan lijden. Bij het inschakelen van een derde zal Spera & Partners steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Spera & Partners is gerechtigd en onherroepelijk gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derde namens opdrachtgever te aanvaarden. Spera & Partners is niet aansprakelijk voor tekortkoming van deze derde.

6. Iedere aansprakelijkheid van Spera & Partners is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Spera & Partners gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat Spera & Partners in verband met deze verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Spera & Partners in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte honorarium.

7. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt(e) uit welke hoofde dan ook jegens Spera & Partners in verband met de uitvoering van de door Spera & Partners verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de cliënt(e) bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na 2 jaar na de uitvoering van de werkzaamheden van Spera & Partners.

8. Behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Spera & Partners vrijwaart de cliënt(e) Spera & Partners voor en tegen, en zal de cliënt(e) Spera & Partners schadeloos stellen terzake van, alle vorderingen, aansprakelijk en/of rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Spera & Partners mocht hebben of jegens Spera & Partners mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of een verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Spera & Partners voor de cliënt(e) of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt(e) aan Spera & Partners, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Spera & Partners lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.

9. Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever aan Spera & Partners honorarium, vermeerderd met de verschotten (i.e. deurwaarderskosten, griffierechten etc.), kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. De plaatst waar de betaling dient te geschieden, is Heerlen. Per de eerste dag van ieder nieuw kalenderjaar wordt het uurtarief verhoogd. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht. Spera & Partners is gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Betaling van de declaraties van Spera & Partners dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente onderscheidenlijk wettelijke handelsrente.

10. Indien Spera & Partners over gaat tot het treffen van rechtsmaatregelen tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van de buitengerechtelijke incasso ten laste van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de verschotten.

11. Spera & Partners kent een interne klachtenregeling ten behoeve van cliënten conform de huidige vereisten die de Verordening op de Advocatuur hieraan stelt. Alle geschillen en klachten welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen daarnaast extern worden beslecht door de rechter van de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

12. Op alle overeenkomsten en opdrachten tussen Spera & Partners en cliënt(e), alsmede alle hieruit voortvloeiende rechten en plichten, is met uitsluiting van elk ander recht het Nederlands recht van toepassing, meer in het bijzonder de bepalingen van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. De bevoegde rechter in eerste aanleg is daarbij steeds de rechter van de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht.

13. De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze algemene voorwaarden, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) van Spera & Partners en alle personen die aan Spera & Partners verbonden zijn of waren, hetzij als werknemer, adviseur, derde, opdrachtnemer, hetzij in een enige andere hoedanigheid.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal, Engelse taal en Duitse taal. Ingeval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse, Engelse en Duitse tekst van deze algemene voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.

 

Geïnteresseerd in één van onze dienstverleningen?
Neem contact met ons op.

 

Algemene voorwaarden Spera & Partners Advocaten & Rechtsanwälte