Ondernemers

Klik hier voor alle rechtsvormen voor ondernemers.

BOUW- EN HUURRECHT

Bouwrecht

Het bouwrecht omslaat een groot rechtsgebied dat ziet op onder meer aannemingsovereenkomsten, het huurrecht, het contractenrecht, burengeschillen e.d. Zo ziet het bouwrecht bijvoorbeeld op het adviseren, bemiddelen en procederen ter zake van het bouwen van huizen alsmede van koopovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken, erfdienstbaarheden en ook de rechtsfiguur ´verborgen gebreken´ waarmee een koper van een onroerende zaak wellicht te maken krijgt.

Koop van een huis

Als consument heeft U het recht te verlangen dat hetgeen U ontvangt, beantwoordt aan de koop. Als dit niet het geval is, kunt U de koop ontbinden of schadevergoeding vorderen; ook kunt U de koopprijs verminderen. U dient wel binnen bekwame tijd de verkoper te waarschuwen dat U niet tevreden bent over de afgeleverde zaak; dit om te voorkomen dat de verkoper dan wel aannemer in bewijsmoeilijkheden komt. De klachtplicht is heilig. Als U niet tijd reclameert, verspeelt U Uw recht om een rechtsvordering in te stellen.

Aannemingsovereenkomst

Van aanneming is sprake als U een huis laat bouwen. Op de aannemer rusten aanzienlijke verplichtingen die bedoeld zijn om de opdrachtgever te beschermen. Zo volgt onder meer uit de wet dat de aannemer bij overschrijding van kosten in verband met meerwerk hij alleen recht op vergoeding van deze kosten heeft als hij U daarvan in kennis heeft gesteld en sprake is van noodzaak van deze kosten. Verder is de aannemer aansprakelijk voor de door hem gebruikte materialen en hulpmiddelen. Een goede en ervaren bouwrechtadvocaat voorkomt dat U letterlijk in de kou komt te staan. Schakel dus tijdig een ervaren en deskundige bouwrechtadvocaat in; ook om de aannemingsovereenkomst op juistheid te beoordelen.

Huurrecht

In het huurrecht gaat het om de rechten en plichten van zowel de verhuurder als huurder. De rechten en plichten vloeien voort uit de huurovereenkomst, de wet en de jurisprudentie (rechtsbronnen). Een van de belangrijkste elementen in het huurrecht is dat beide partijen zich als een goed huurder en verhuurder dienen te gedragen. Een huurder is onder andere gehouden de huurtermijnen correct en stipt te voldoen. Een verhuurder is daarentegen gehouden het gehuurde te onderhouden en zo nodig de gebreken te herstellen. Indien de huurder of de verhuurder zijn plichten niet nakomt, kan dit tot een conflict leiden, waarbij het raadzaam is bijtijds deskundige en gespecialiseerde bijstand van een huurrechtadvocaat in te roepen.

Hierna worden de meest voorkomende conflicten tussen een huurder en verhuurder in de particuliere sfeer besproken.

Huurachterstand

Indien een huurder gedurende een periode van langer dan drie maanden de huurtermijnen niet heeft voldaan, kan de verhuurder in een procedure bij de kantonrechter de ontbinding van de huurovereenkomst alsmede de ontruiming van het gehuurde vorderen. Dit houdt in dat de huurder het gehuurde dient te verlaten binnen een door de kantonrechter te bepalen termijn.

De kantonrechter zal onder andere beoordelen of de huurder zich als een goed huurder heeft gedragen. Goed huurderschap brengt immers met zich mee dat de huurtermijnen stipt en correct worden voldaan. Echter, er kan een aantal oorzaken een rol spelen waardoor de huurachterstand is ontstaan die de kantonrechter in zijn beoordeling mee zal laten wegen. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat de verhuurder de gebreken aan het gehuurde niet wil herstellen. In dat geval heeft de huurder onder andere het recht onder bepaalde voorwaarden de huurtermijnen op te schorten, totdat de verhuurder de gebreken heeft hersteld. Van belang daarbij is dat niet alle gebreken door de verhuurder hersteld dienen te worden. Kleine herstelwerkzaamheden, zoals het ontluchten van de verwarminginstallatie, komen voor rekening van de huurder. Een andere oorzaak voor het niet voldoen van de huurtermijnen is overmacht. Een huurder wil de huurtermijnen wel betalen, doch heeft tijdelijk onvoldoende inkomsten om de huurtermijnen te voldoen. Hier biedt een ervaren en deskundige huurrechtadvocaat uitkomst, die voor zover mogelijk een betalingsregeling met de wederpartij zal treffen. De kantonrechter zal in het individuele geval beoordelen of de huurachterstand een ontruiming en de daarmee gepaard gaande ernstige gevolgen rechtvaardigden.

Indien de kantonrechter de vordering van de verhuurder tot ontbinding van de huurovereenkomst alsmede de ontruiming heeft toegewezen, zijn er nog steeds mogelijkheden om de ontruiming te voorkomen. In dat geval is het evenwel raadzaam direct een deskundige en gespecialiseerde huurrechtadvocaat in te schakelen.

Gebreken aan de woning

Er is niets vervelender dan een woning die allerlei gebreken vertoont en een verhuurder die vaak uit gemakzucht de gebreken niet herstelt. In de meeste gevallen wordt gedacht dat de huurder juridisch niet sterk in de schoenen staat waardoor deze het er geregeld bij laat zitten. Echter, de huurder heeft diverse mogelijkheden om tegen de verhuurder op te treden, waaronder het opschorten van de huurtermijnen. Voor vragen over de diverse mogelijkheden kunt U geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Het is namelijk van belang dat de mogelijkheden die de wet biedt op een juiste wijze door de huurder gebruikt wordt, waarbij rechtsgeleerde bijstand zeker aan te raden is. Zo komen kleine herstelwerkzaamheden, zoals het ontluchten van de verwarmingsinstallatie, bijvoorbeeld voor rekening van de huurder.

Overlast door huurder

Als een huurder ernstige overlast veroorzaakt, in die zin dat het woongenot van de omringende huurders wordt geschaad, kan de verhuurder in een procedure bij de kantonrechter de ontbinding van de huurovereenkomst vorderen. De kantonrechter zal dan beoordelen of de huurder zich als een goed huurder heeft gedragen. Voor de beoordeling is mede van belang  in welke mate sprake is van overlast alsmede of de mate waarin de huurder zijn gedrag heeft aangepast teneinde de overlast te beperken.

Ook bij de bedrijfsmatige huur en verhuur komen geregeld conflicten voor, waaronder:

1. Wijzigen van de huurprijs

Een huurovereenkomst in de bedrijfsmatige sfeer wordt veelal voor een langere periode van bijvoorbeeld 5 jaar aangegaan. Ook de huurprijs wordt in dat geval voor een langere periode vastgelegd, waarbij de tussentijdse verhoging vaak wordt uitgesloten. Er kunnen zich evenwel omstandigheden voordoen, waarbij een ontbinding van de huurovereenkomst of een wijziging van de huurprijs gewenst is. In dat geval is het raadzaam om deskundige en ervaren juridische bijstand in te winnen om de diverse mogelijkheden te bekijken.

2. Gebreken aan het gehuurde

Ook bij de verhuur in de bedrijfsmatige sfeer kan er een conflict ontstaan over gebreken aan het gehuurde. Indien de gebreken invloed hebben op de bedrijfsvoering en niet terstond worden verholpen, kan dit ernstige gevolgen opleveren voor de bedrijfsvoering van de huurder. In dat geval kan de huurder zich wenden tot de kantonrechter.

Bouwrecht

Het bouwrecht omslaat een groot rechtsgebied dat ziet op onder meer aannemingsovereenkomsten, het huurrecht, het contractenrecht, burengeschillen e.d. Zo ziet het bouwrecht bijvoorbeeld op het adviseren, bemiddelen en procederen ter zake van het bouwen van huizen alsmede van koopovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken, erfdienstbaarheden en ook de rechtsfiguur ´verborgen gebreken´ waarmee een koper van een onroerende zaak wellicht te maken krijgt.

Koop van een huis

Als consument heeft U het recht te verlangen dat hetgeen U ontvangt, beantwoordt aan de koop. Als dit niet het geval is, kunt U de koop ontbinden of schadevergoeding vorderen; ook kunt U de koopprijs verminderen. U dient wel binnen bekwame tijd de verkoper te waarschuwen dat U niet tevreden bent over de afgeleverde zaak; dit om te voorkomen dat de verkoper dan wel aannemer in bewijsmoeilijkheden komt. De klachtplicht is heilig. Als U niet tijd reclameert, verspeelt U Uw recht om een rechtsvordering in te stellen.

Aannemingsovereenkomst

Van aanneming is sprake als U een huis laat bouwen. Op de aannemer rusten aanzienlijke verplichtingen die bedoeld zijn om de opdrachtgever te beschermen. Zo volgt onder meer uit de wet dat de aannemer bij overschrijding van kosten in verband met meerwerk hij alleen recht op vergoeding van deze kosten heeft als hij U daarvan in kennis heeft gesteld en sprake is van noodzaak van deze kosten. Verder is de aannemer aansprakelijk voor de door hem gebruikte materialen en hulpmiddelen. Een goede en ervaren bouwrechtadvocaat voorkomt dat U letterlijk in de kou komt te staan. Schakel dus tijdig een ervaren en deskundige bouwrechtadvocaat in; ook om de aannemingsovereenkomst op juistheid te beoordelen.

Huurrecht

In het huurrecht gaat het om de rechten en plichten van zowel de verhuurder als huurder. De rechten en plichten vloeien voort uit de huurovereenkomst, de wet en de jurisprudentie (rechtsbronnen). Een van de belangrijkste elementen in het huurrecht is dat beide partijen zich als een goed huurder en verhuurder dienen te gedragen. Een huurder is onder andere gehouden de huurtermijnen correct en stipt te voldoen. Een verhuurder is daarentegen gehouden het gehuurde te onderhouden en zo nodig de gebreken te herstellen. Indien de huurder of de verhuurder zijn plichten niet nakomt, kan dit tot een conflict leiden, waarbij het raadzaam is bijtijds deskundige en gespecialiseerde bijstand van een huurrechtadvocaat in te roepen.

Hierna worden de meest voorkomende conflicten tussen een huurder en verhuurder in de particuliere sfeer besproken.

Huurachterstand

Indien een huurder gedurende een periode van langer dan drie maanden de huurtermijnen niet heeft voldaan, kan de verhuurder in een procedure bij de kantonrechter de ontbinding van de huurovereenkomst alsmede de ontruiming van het gehuurde vorderen. Dit houdt in dat de huurder het gehuurde dient te verlaten binnen een door de kantonrechter te bepalen termijn.

De kantonrechter zal onder andere beoordelen of de huurder zich als een goed huurder heeft gedragen. Goed huurderschap brengt immers met zich mee dat de huurtermijnen stipt en correct worden voldaan. Echter, er kan een aantal oorzaken een rol spelen waardoor de huurachterstand is ontstaan die de kantonrechter in zijn beoordeling mee zal laten wegen. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat de verhuurder de gebreken aan het gehuurde niet wil herstellen. In dat geval heeft de huurder onder andere het recht onder bepaalde voorwaarden de huurtermijnen op te schorten, totdat de verhuurder de gebreken heeft hersteld. Van belang daarbij is dat niet alle gebreken door de verhuurder hersteld dienen te worden. Kleine herstelwerkzaamheden, zoals het ontluchten van de verwarminginstallatie, komen voor rekening van de huurder. Een andere oorzaak voor het niet voldoen van de huurtermijnen is overmacht. Een huurder wil de huurtermijnen wel betalen, doch heeft tijdelijk onvoldoende inkomsten om de huurtermijnen te voldoen. Hier biedt een ervaren en deskundige huurrechtadvocaat uitkomst, die voor zover mogelijk een betalingsregeling met de wederpartij zal treffen. De kantonrechter zal in het individuele geval beoordelen of de huurachterstand een ontruiming en de daarmee gepaard gaande ernstige gevolgen rechtvaardigden.

Indien de kantonrechter de vordering van de verhuurder tot ontbinding van de huurovereenkomst alsmede de ontruiming heeft toegewezen, zijn er nog steeds mogelijkheden om de ontruiming te voorkomen. In dat geval is het evenwel raadzaam direct een deskundige en gespecialiseerde huurrechtadvocaat in te schakelen.

Gebreken aan de woning

Er is niets vervelender dan een woning die allerlei gebreken vertoont en een verhuurder die vaak uit gemakzucht de gebreken niet herstelt. In de meeste gevallen wordt gedacht dat de huurder juridisch niet sterk in de schoenen staat waardoor deze het er geregeld bij laat zitten. Echter, de huurder heeft diverse mogelijkheden om tegen de verhuurder op te treden, waaronder het opschorten van de huurtermijnen. Voor vragen over de diverse mogelijkheden kunt U geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Het is namelijk van belang dat de mogelijkheden die de wet biedt op een juiste wijze door de huurder gebruikt wordt, waarbij rechtsgeleerde bijstand zeker aan te raden is. Zo komen kleine herstelwerkzaamheden, zoals het ontluchten van de verwarmingsinstallatie, bijvoorbeeld voor rekening van de huurder.

Overlast door huurder

Als een huurder ernstige overlast veroorzaakt, in die zin dat het woongenot van de omringende huurders wordt geschaad, kan de verhuurder in een procedure bij de kantonrechter de ontbinding van de huurovereenkomst vorderen. De kantonrechter zal dan beoordelen of de huurder zich als een goed huurder heeft gedragen. Voor de beoordeling is mede van belang  in welke mate sprake is van overlast alsmede of de mate waarin de huurder zijn gedrag heeft aangepast teneinde de overlast te beperken.

Ook bij de bedrijfsmatige huur en verhuur komen geregeld conflicten voor, waaronder:

1. Wijzigen van de huurprijs

Een huurovereenkomst in de bedrijfsmatige sfeer wordt veelal voor een langere periode van bijvoorbeeld 5 jaar aangegaan. Ook de huurprijs wordt in dat geval voor een langere periode vastgelegd, waarbij de tussentijdse verhoging vaak wordt uitgesloten. Er kunnen zich evenwel omstandigheden voordoen, waarbij een ontbinding van de huurovereenkomst of een wijziging van de huurprijs gewenst is. In dat geval is het raadzaam om deskundige en ervaren juridische bijstand in te winnen om de diverse mogelijkheden te bekijken.

2. Gebreken aan het gehuurde

Ook bij de verhuur in de bedrijfsmatige sfeer kan er een conflict ontstaan over gebreken aan het gehuurde. Indien de gebreken invloed hebben op de bedrijfsvoering en niet terstond worden verholpen, kan dit ernstige gevolgen opleveren voor de bedrijfsvoering van de huurder. In dat geval kan de huurder zich wenden tot de kantonrechter.

Meer informatie

Mocht U naar aanleiding van één van de besproken onderwerpen nog vragen hebben of mocht U anderszins vragen hebben, kunt U deze vrijblijvend stellen door het contactformulier zoveel mogelijk in te vullen en aan ons verzenden. Vervolgens wordt met U omgaand contact opgenomen.

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520