Particulieren

Klik hier voor alle rechtsvormen voor particulieren.

EFFECTENRECHT

Het effectenrecht omvat regels over de toegang, de organisatie en het gedrag van spelers op de effectenmarkt. Het effectenrecht heeft als doel een ordelijke werking van de effectenmarkten en het beschermen van de beleggers. Met name het laatste element wordt hierna besproken.

Wetgeving

De belangrijkste wetgeving binnen het effectenrecht is de Wet op het Financieel Toezicht (hierna: Wft). Deze wet is een consolidatiewet. In deze wet zijn de meeste wetten met regels omtrent het toezicht op de financiële markten samengebracht. De Wft vervangt onder meer (1) de Wet toezicht kredietwezen 1992, (2) de Wet toezicht beleggingsinstellingen, (3) de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en (4) de Wet financiële dienstverlening. De Wet op het financieel toezicht is op 1 januari 2007 in werking getreden.

Veranderingen

Het effectenrecht is voortdurend aan verandering onderhevig, niet alleen vanwege de snelle ontwikkelingen op de effectenmarkten, maar ook vanwege de richtlijnen en verordeningen die door de Europese Unie worden uitgevaardigd. Met deze regelgeving wordt een harmonisering van het effectenrecht binnen de Europese Unie bevorderd.

Handelen en ongelijkheid

De handel in effecten vindt meestal plaats via tussenkomst van een bank of een andere intermediair (effecteninstelling). Op deze tussenpersoon rust een aanzienlijke verantwoordelijkheid (zorgplicht) om de belegger te informeren met betrekking tot de aanschaf van effecten. Soms lijkt deze informatieplicht op betutteling, doch is voornamelijk ingegeven vanuit de gedachte dat de belegger een ongelijke positie inneemt tegenover de bank of andere meer deskundige intermediairs. Deze ongelijkheid wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de klant minder van beleggen afweet dan de bank en de financiële instrumenten (i.e. aandelen, obligaties, derivaten etc.) steeds ondoorzichtiger worden.

Zorgplicht banken

De zorgplicht van banken omvat steeds meer zaken. Zo moet de bank zich onder meer verdiepen in de financiële positie van de klant, zijn kennis – en ervaringniveau, wat de klant met de belegging beoogt en de duur van de belegging (Know your customer – rule) en informatie verstrekken over het product. De zorgplicht houdt dus in dat de bank bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht dient te nemen, waarbij zij naar beste vermogen met de belangen van de klant rekening dient te houden.

De civielrechtelijke zorgplicht van de bank is verankerd in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). De mate van zorgplicht is afhankelijk van de rechtsverhouding tussen de bank en de belegger. Wanneer de relatie valt te kenschetsen als een adviesrelatie zal op de bank een minder vergaande zorgplicht rusten. Dit is anders als sprake is van een vermogensbeheerrelatie tussen de belegger en de bank: in dat geval rust op de bank een verzwaarde zorgplicht.

Schade, aansprakelijkheid en effectenrechtadvocaat

Wanneer de bank of een andere intermediair haar verantwoordelijkheid jegens U heeft veronachtzaamd, U onvolledig dan wel onjuist heeft geadviseerd en U dientengevolge schade heeft geleden, dient U zo spoedig mogelijk een ervaren en deskundige effectenrechtadvocaat te raadplegen. Een ervaren en deskundige effectenrechtadvocaat is vertrouwd met deze complexe en ondoorzichtige materie en kan U ter zijde staan bij het verhalen van de schade op de veroorzaker. Wij bezitten deze ervaring en deskundigheid, zodat wij met recht Uw partner zijn.

Meer informatie

Mocht U naar aanleiding van vorenstaande vragen hebben, staat het U uiteraard vrij deze geheel vrijblijvend te stellen; ook ten aanzien van hier niet besproken onderwerpen kunt U ons vrijblijvend vragen stellen. U dient wel het contactformulier zoveel mogelijk in te vullen. Vervolgens nemen wij omgaand contact met U op.

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520