Ondernemers

Klik hier voor alle rechtsvormen voor ondernemers.

SCHADEVERGOEDINGSRECHT

Heeft U door bijvoorbeeld een verkeersongeval, arbeidsongeval of geweldsmisdrijf schade geleden? Vaak is er dan sprake van lichamelijk letsel en persoonlijk leed. Om deze schade vergoed te krijgen, dient U de wederpartij (arts, notaris, advocaat, automobilist, werkgever, verdachte en eigenaar) aansprakelijk te stellen. De problematiek die hier vaak speelt, is dat de wederpartij de aansprakelijkheid in de meeste gevallen niet erkent en de weg tot de rechter onvermijdelijk is. Een goede oriëntatie en professionele rechtsbijstand van een advocaat schadevergoedingsrecht is dan ook van eminent belang om tot een duidelijk schadeberekening te komen.

Emotionele aspecten

Daarnaast spelen onder andere bij verkeersongevallen en geweldsmisdrijven ook een emotionele kwestie een rol. Wij staat er garant voor dat ook de emotionele zijde van de zaak voldoende aandacht krijgt en niet alleen de juridische aspecten. Immers, in deze gevallen gaat het niet enkel om het vergoeden van de schade, maar ook de erkenning van het (blijvende) letstel.

Schadeberekening

De schade die U geleden heeft en overigens nog lijdt, wordt becijferd op basis van gegevens uit het verleden (verschenen schade) en de toekomstige ontwikkelingen (toekomstige schade). Zo wordt bijvoorbeeld bij het verlies van arbeidsvermogen rekening gehouden met een eventuele promotie die U had kunnen maken wanneer het ongeval niet was ontstaan. Ook met gemiste kansen wordt in het schadevergoedingsrecht rekening gehouden. Sinds enige tijd is het zelfs mogelijk schade te vorderen wanneer men een ernstig ongeval heeft waargenomen of geconfronteerd is geweest met de ernstige gevolgen daarvan. Deze schade heet schrik – en shockschade: het gaat dan hier om psychisch leed dat rechtstreeks door de confrontatie met het ongeval of de gevolgen daarvan is en wordt veroorzaakt.

U – als benadeelde partij – zult altijd inzichtelijk moeten maken welke schade U heeft geleden en welke schade U naar de toekomst toe nog zult lijden. Wij kunnen U hierbij behulpzaam zijn om tezamen met U deze schade in kaart te brengen. Wij beheersen deze discipline tot in de finesses en acteren op het hoogste niveau.

Deskundige rechtsbijstand

Wel dient U er bedacht op te zijn dat het schadevergoedingrecht geen exacte wetenschap is, zodat de uitkomst niet op voorhand bekend is. Maatschappelijke inzichten wijzigen door de jaren heen, netzoals het schadevergoedingsrecht zich ontwikkelt. Een goede, ervaren en deskundige advocaat schadevergoedingsrecht kan hier uitkomst bieden. Wij streven ernaar  om op een snelle en doelmatige wijze te werk te gaan. De kosten voor de juridische bijstand zullen zoveel mogelijk verhaald worden op de wederpartij, zodat U in véél gevallen überhaupt niets aan ons verschuldigd bent.

Meer informatie

Heeft U op de een of andere manier schade geleden door een ander, twijfelt U dan niet en vul het contactformulier zo volledig mogelijk in, zodat wij Uw partner zijn om U de nodige zorg uit de handen te nemen.

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520