PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Met het personen- en familierecht wordt het recht bedoeld dat zaken regelt omtrent onder andere echtscheidingen, omgangszaken en alimentatiekwesties.

Het personen- en familierecht is zeer specifiek geregeld. Het is dan ook geen overbodige luxe om bij vragen een advocaat te raadplegen die ervaring heeft
op het vlak van het personen-en familierecht.

Aan ons kantoor zijn advocaten verbonden die specifieke kennis hebben om U met raad en daad terzijde te staan. Ook indien er sprake is van een internationaal aspect bent U bij ons aan het juiste adres.

Echtscheidingsprocedure

Een echtscheiding is een emotionele kwestie. Het is dan ook van belang dat niet alléén de juridische kant, doch ook de emotionele kant van de zaak voldoende belicht wordt. Ons kantoor staat hier garant voor. Ons uitgangspunt is dan ook de echtscheidingsprocedure op een adequate, professionele en bovenal rustige wijze te laten verlopen.

Een echtscheiding kan op eenzijdig verzoek aanhangig worden gemaakt, alsmede op gemeenschappelijk verzoek.

Echtscheiding en minderjarige kinderen

De ouders die gehuwd zijn of het gezamenlijk gezag uitoefenen over minderjarige kinderen dienen een zogenaamd ouderschapsplan op te stellen, waarin zij vastleggen hoe zij gemeenschappelijk de zorg en opvoeding van hun kind(eren) na de echtscheiding of de beëindiging van de relatie vorm wensen te geven. In een ouderschapsplan wordt onder andere vastgelegd wanneer de kinderen bij welke ouder verblijven, ook tijdens vakantie en feestdagen. Indien niet de rechter hierover beslist maar de ouders zelf deze afspraken vastleggen, dan gebeurt dit in het belang van de kinderen.

In dit kader is het van belang een deskundige en ervaren echtscheidingsadvocaat in te schakelen, die samen met U de diverse onderwerpen van de scheiding bekijkt die een rol spelen bij de verzorging en opvoeding van Uw kind(eren), zodat in overleg een individueel en op maat gemaakt ouderschapsplan opgesteld kan worden.

Na of gedurende de echtscheidingsprocedure zal ook de huwelijksgemeenschap, bestaande uit de gemeenschappelijke bezittingen en schulden, verdeeld dienen te worden. Ons kantoor is U graag van dienst om dit op een adequate en professionele wijze in overleg met U te regelen. Een ervaren en deskundige echtscheidingsadvocaat voorkomt dat U in het kader van de verdeling van de huwelijksgemeenschap wordt benadeeld.

Echtscheiding zonder minderjarige kinderen

Ook bij een echtscheiding waarbij geen kinderen zijn betrokken, kan een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding worden ingediend. De gevolgen van de echtscheiding zullen dan in overleg met U in een echtscheidingsconvenant worden vastgelegd.

Op dit moment is een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt om zonder rechter te scheiden. Een verzoek tot echtscheiding wordt dan ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Twee weken na het indienen van het verzoek kan de echtscheiding worden ingeschreven. Een echtscheiding lijkt hierdoor in eerste instantie sneller, eenvoudiger en goedkoper te kunnen worden afgewikkeld. De schijn bedriegt evenwel. Immers, alleen de echtscheiding wordt ingeschreven. De gevolgen van de echtscheiding, namelijk de verdeling van de gemeenschap, de partneralimentatie en overige zaken worden niet vastgelegd. Het blijft derhalve noodzakelijk, ook na de wetswijziging, om deskundig juridisch advies in te winnen, zodat de afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Omgang

In beginsel heeft U recht op omgang met Uw kind(eren). Ook als U niet gehuwd bent en U Uw kind(eren) niet heeft erkend. Ons kantoor streeft ernaar om in eerste instantie in overleg met Uw ex dan wel de advocaat van Uw ex een omgangsregeling vast te stellen, die in het belang is van Uw kind(eren). In de meeste gevallen leidt dit tot een snel en efficiënt resultaat. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, is het uiteraard mogelijk om een omgangsregeling door de rechter te laten vaststellen. Zowel in de bemiddelingsfase alsmede in de procedure zijn wij gaarne bereid Uw belangen op een deskundige en adequate wijze te behartigen.

Een rechter weigert een verzoek met betrekking tot een omgangsregeling slechts indien de omgang niet in het belang is van het kind of de kinderen. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de rechter na een uitgebreid onderzoek in dit kader.

Niet tevreden over een omgangsregeling? Ook een reeds vastgestelde omgangsregeling kan worden gewijzigd, indien er sprake is van een wijziging in de omstandigheden en bijvoorbeeld het belang van Uw kind(eren) zich verzet tegen de omgang.

Wordt een omgangsregeling niet nagekomen? Indien de omgangsregeling door de wederpartij niet wordt nagekomen, kan deze via een procedure worden afgedwongen. Ook hier is  deskundige en snelle juridische bijstand van belang.

Gezag

Indien beide ouders het gezag uitoefenen, nemen zij samen belangrijke beslissingen in het kader van de verzorging en opvoeding van het kind of de kinderen, over bijvoorbeeld de medische zorg en de schoolkeuze. Wanneer gezamenlijk gezag vaststellen? Indien U niet gehuwd bent, oefent alleen de moeder het gezag uit. Om ervoor zorg te dragen dat ook de vader het gezag uitoefent, kan op verzoek van één of van beide ouders het gezamenlijk gezag worden vastgesteld door de rechter. Ook na een echtscheiding geldt als uitgangspunt voortzetting van het gezamenlijk gezag, waarbij ouders voorafgaande aan de echtscheiding afspraken dienen te maken over de verzorging en opvoeding van het kind of de kinderen na de echtscheiding.

Wijzigen van het gezamenlijk gezag? Indien de wederpartij bijvoorbeeld niet in staat is om de verzorging en de opvoeding van de kinderen op een behoorlijke wijze vorm te geven, kan een wijziging van het gezag worden verzocht. Echter, een slechte communicatie tussen ouders wordt door de rechter in het algemeen niet aanvaard als grond voor het wijzigen van het gezag. Er moet dan in ieder geval sprake zijn van een situatie waarbij het kind of de kinderen klem komen te zitten tussen de ouders en het aldus niet langer in het belang is van het kind of de kinderen om het gezamenlijk gezag in stand te laten.

Alimentatie

Indien partijen gaan scheiden dan speelt de vaststelling van de partneralimentatie en kinderalimentatie een belangrijke rol. Bij de bepaling van de kinderalimentatie en partneralimentatie spelen enerzijds de behoefte van het kind onderscheidenlijk de voormalige partner een belangrijke rol en anderzijds de draagkracht van diegene die alimentatie moet betalen (de alimentatieplichtige). Ons kantoor beschikt over een uitgebreide deskundigheid, ervaring en kennis betreffende het berekenen van kinder- en partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Met ingang van 1 april 2013 is de wijze waarop de kinderalimentatie wordt vastgesteld  drastisch gewijzigd. De grondslag voor de wijziging is voornamelijk gelegen in de wens om de alimentatie eenvoudiger te kunnen vaststellen. Op basis van een formule zou de hoogte van de alimentatie eenvoudig vastgesteld moeten kunnen worden.

Echter, ook de nieuwe normen leiden tot discussies. De financiële situatie van een alimentatieplichtige is immers zelden gelijk. Het enkel vaststellen van de hoogte van de alimentatie op basis van een formule althans enkel op basis van een netto-inkomen kan dan ook tot zeer onbillijke situaties leiden.

Indien U wilt weten welke gevolgen dit voor Uw situatie heeft, raadpleeg dan een van onze alimentatie advocaten. Een alimentatie advocaat kan U specifiek adviseren over Uw persoonlijke situatie.

Wijziging alimentatie

Kunt U de alimentatie niet meer betalen omdat Uw inkomenssituatie is gewijzigd? In dat geval bent U bij kantoor aan het juiste adres. Wij kunnen een verzoek bij de rechtbank indienen om de alimentatie te wijzigen. Teneinde te bepalen of U niet meer in staat bent de alimentatie te betalen, zal door ons kantoor eerst een zogenaamde draagkrachtberekening aan de hand van de door U verstrekte gegevens worden opgesteld. Het is in elk geval van belang bijtijds een deskundige en ervaren alimentatie advocaat in te schakelen om later niet met een torenhoge alimentatieclaim te worden geconfronteerd.

Alimentatie buitenland

Heeft U problemen met het innen van de alimentatie in het buitenland? Dan bent U bij ons aan het juiste adres. Onze alimentatie advocaat beschikt over gedegen kennis van de internationale regelgeving. Daarnaast zijn aan kantoor advocaten verbonden die zowel in Duitsland als in Nederland mogen procederen zodat U alles onder één dak kunt regelen.

Wordt U daarentegen buiten Nederland geconfronteerd met een procedure in Nederland of met een Nederlandse uitspraak omtrent alimentatie en weet U niet wat U moet doen, neem dan contact met ons op. In veel gevallen kan onze alimentatie advocaat U verder helpen.

Beëindiging relatie

Ook als U niet gehuwd bent en Uw relatie beëindigd is, dient een aantal zaken geregeld te worden, zoals bijvoorbeeld het verdelen van de gemeenschappelijke woning en gemeenschappelijke goederen of dienen er afspraken te worden gemaakt over gezamenlijke schulden. Het is vaak zinvol om ook in dat geval deskundige en ervaren juridische bijstand in te schakelen om benadeling te voorkomen.

Meer informatie

Mocht U over één van de hiervoor besproken onderwerpen of andere vragen hebben, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij staan U immers graag te woord; ook wanneer U het gewoon even niet weet en vragen mocht hebben, kunt U met ons vrijblijvend contact opnemen. U dient daarbij wel het contactformulier op alle velden zoveel mogelijk in te vullen. Vervolgens zal met U spoedig contact worden opgenomen.

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520