Particulieren

Klik hier voor alle rechtsvormen voor particulieren.

FAILLISSEMENTSRECHT

Het faillissementsrecht wordt gekenmerkt door een algeheel beslag op het vermogen van de ondernemer (eenmanszaak, VOF, BV en NV) of particulier. Veelal zal een faillissement zien op een bedrijf dat failliet gaat.  De betreffende ondernemer verliest dan het beheer en de beschikking over zijn vermogen. De door de rechtbank aangestelde curator is belast met de vereffening van de failliete boedel ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.

Belangentegenstelling

De belangen van de curator staan dikwijls haaks op de belangen van de ondernemer die in staat van faillissement is verklaard. Veel ondernemers die failliet zijn, denken dat de curator is aangesteld om de betreffende ondernemer  na het faillissement van zijn bedrijf bij te staan; dit is evenwel een hardnekkig misverstand. De curator neemt een hybride positie in. Enerzijds dient hij de belangen te behartigen van de gezamenlijke crediteuren, terwijl hij de belangen van maatschappelijke aard anderzijds in zijn belangenafweging dient te betrekken.

 Rechten failliet

Het is dus niet zo dat een ondernemer wiens bedrijf failliet is gegaan, rechteloos is. Immers, de curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzicht verricht. Steeds kan dus het optreden van de curator aan deze zorgvuldigheidsnorm worden getoetst. Verder heeft de ondernemer die failliet is de mogelijkheid om tegen iedere beslissing van de curator op te komen bij de rechter – commissaris die belast is met het toezicht op het beheer en de vereffening van de failliete boedel.

 Aansprakelijkheid bestuurder

Bij zijn aanstelling zal de curator eerst onderzoeken in hoeverre de ondernemer (lees: bestuurder) aan zijn wettelijke en statutaire verplichtingen heeft voldaan. Zo zal de curator onder meer nagaan of de bestuurder de jaarstukken tijdig heeft gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel, of de bestuurder heeft voldaan aan zijn boekhoudverplichting, of de aandelen zijn volgestort etcetera. Als de bestuurder de jaarstukken niet tijdig heeft gepubliceerd dan wel aan een andere wettelijke verplichting niet heeft voldaan, kan sprake zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Van kennelijk onbehoorlijk bestuur is – aldus de Hoge Raad – eerst sprake, indien geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zo zou hebben gehandeld. Wanneer eenmaal vaststaat dat de bestuurder kennelijk onbehoorlijk heeft gehandeld, is hij hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in het faillissement. Dit tekort kan duizelingwekkende bedragen aannemen en betekenen dat de ondernemer met zijn privé vermogen aansprakelijk is.

Ook kan de curator de bestuurder wiens bedrijf failliet is gegaan persoonlijk aansprakelijk houden, wanneer de curator van oordeel is dat de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt; een ernstig verwijt is onder andere aanwezig wanneer:

1.De bestuurder bij het aangaan van verplichtingen wist of behoorde te weten dat de onderneming die verplichtingen niet zou kunnen nakomen;
2.De bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de onderneming reeds bestaande verplichtingen niet is nagekomen waardoor de betreffende crediteur schade heeft geleden en waarvan de bestuurder een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt;
3.De bestuurder heeft nagelaten zich, in een situatie waarin dat van hem kon worden gevergd, de belangen van de schuldeiser(s) aan te trekken door de benodigde maatregelen te treffen, zoals het waarschuwen van die schuldeiser(s) of het aanvragen van het faillissement onderscheidenlijk surséance van betaling;

Wanneer de curator de bestuurder, hetzij op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur, hetzij op grond van een persoonlijk ernstig verwijt aansprakelijk houdt, kan de bestuurder zijn privé vermogen verliezen doordat de curator dit vermogen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers gaat uitwinnen. Deze weinig benijdenswaardige positie kan tot Uw persoonlijk faillissement leiden.

 Deskundige faillissementsrechtadvocaat

Door tijdig deskundige en gespecialiseerde rechtshulp in te roepen, kan nagegaan worden in hoeverre de bestuurder een uit de wet of statuten voorvloeiende verplichting heeft geschonden; ook bestaat dan in beginsel de mogelijkheid dergelijke verplichtingen alsnog te herstellen. Onze jarenlange kennis, expertise en ervaring op het gebied van faillissementsrecht alsmede het op de voet volgen van de rechtsontwikkelingen op dat vlak maken het dat wij met recht voorop lopen in het bijstaan van bestuurders en ondernemers die op enigerlei wijze – dikwijls buiten hun toedoen – betrokken zijn geraakt bij een faillissement en dat wij een geduchte tegenstander vormen van iedere curator.

Meer informatie

Mocht U om welke reden dan ook vragen hebben, staat het U uiteraard vrij deze vraag vrijblijvend aan ons voor te leggen. U dient dan het contactformulier zoveel mogelijk in te vullen. Vervolgens zal contact met U worden opgenomen.

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520